Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


hankekuvaus

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
hankekuvaus [2015/11/11 10:43]
Anna Riionheimo luotu
hankekuvaus [2017/04/04 17:52] (nykyinen)
Helena Ranta [Projektin vaiheet]
Rivi 1: Rivi 1:
-===== Hankekuvaus =====+====== Hankekuvaus =====
 + 
 + 
 +==== Projektin tarkoitus ja tausta ==== 
 + 
 + 
 +Arkeologisen kulttuuriperinnön opas on Museoviraston hanke, jossa yhteistyössä yliopistoissa,​ maakuntamuseoissa ja vapaina tutkijoina toimivien arkeologien kanssa määritellään ja kuvataan, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa sekä millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Samalla määritellään,​ mitkä kohteet ovat muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.  
 + 
 +Hankkeessa kootaan yhteen olemassa olevat arkeologisen kulttuuriperinnön (muinaisjäännösten) kuvaukset ja määrittelyt,​ arvioidaan, korjataan ja täydennetään niitä sekä tuotetaan uusia kuvauksia ja määrittelyjä,​ etenkin uusista tai niukasti tunnetuista muinaisjäännösten tyypeistä. Määrittelyt ja kuvaukset vakioidaan. Aineisto tuotetaan, julkaistaan ja sitä ylläpidetään wikimuotoisena. Muinaisjäännösten määrittelyn kehyksenä esitetään yleistietoa periodeista,​ tilasto- ja kartta-analyysejä sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvän maiseman muutosta. 
 + 
 +Hankkeen tulokset on tarkoitettu kaikkien arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun kanssa työskenteleville mutta myös arkeologian harrastajille ja ns. suurelle yleisölle. Tulosten pääkohderyhmiä ovat kulttuuriperinnön viranomais- ja asiantuntijatoimijat Museovirastossa,​ maakunta- ja ammatillisissa museoissa ja valtion ympäristöhallinnossa.  
 + 
 +Hanke tukee Museoviraston strategisia tavoitteita mm. lisäämällä osaltaan kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta. Kansallisen kulttuuriperinnön tunnistaminen auttaa myös turvaamaan kansallista kulttuuriperintöä entistä paremmin.  
 + 
 +==== Projektin hyödyt ====  
 + 
 +Oppaasta tulee olemaan käytännön hyötyä mm. mm. muinaismuistolain soveltamisessa,​ inventoinneissa,​ rekisterityössä ja maankäytön suunnitteluun osallistumisessa. Hanke vastaa myös maankäytön suunnittelun tarpeisiin kunnissa, kuntayhtymissä ja (konsultti)yrityksissä. Opas tarjoaa tietoa kaikille arkeologiasta kiinnostuneille.  
 + 
 +==== Sisällön tavoitteet ==== 
 + 
 +Projektin lopputulos on Suomen arkeologista kulttuuriperintöä kuvaava wikisivusto,​ akp.nba.fi. Tekstin keskeinen sisältö koostuu kohteiden tunnistamisen kannalta olennaisten elementtien kuvailusta. Sivusto kertoo myös, mitkä kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tuotettu aineisto on yleistajuista ja selkeää. 
 + 
 +Tavoitteena on, että sivusto toimii konkreettisena apuvälineenä arkeologista kulttuuriperintöä koskevassa asiantuntija- ja viranomaistyössä,​ esim. lähdeteoksena muinaisjäännösten toteamisessa ja suojelustatuksia määriteltäessä. Tavoitteena on lisätä myös yleistä tietämystä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. ​  
 + 
 + 
 +==== Projektin organisaatio ==== 
 +**Projektin omistaja**: osastonjohtaja Mikko Härö 
 +**Projektipäällikkö**:​ Intendentti,​ FL Helena Ranta 
 +**Seurantaryhmä**,​ jossa Museoviraston,​ museoiden, yliopistojen ja tieteellisten seurojen edustus. Seurantaryhmän tehtävä on tarjota hankkeelle arkeologinen asiantuntijanäkemys ja toimia arkeologikunnan edustajana palautteen antajana.  
 +**Kirjoittajaryhmät**:​ Muinaisjäännösten kuvaamista ja määrittelyä varten koottavat kirjoittajaryhmät,​ jäsenet Museovirastosta,​ museoista, yliopistoista,​ tieteellisistä seuroista sekä vapaita tutkijoita. 
 + 
 +==== Projektin vaiheet ==== 
 + 
 +**Aloitus ja organisointi**:​  
 +Projektin käynnistys 1.5.2014 alkaen: Alkuvaiheessa kootaan olennaiset lähtötiedot ja katsaus nykytilanteeseen,​ kootaan viraston sisäinen ja ulkoinen toimijaverkosto sekä sovitaan verkoston tavoitteet ja toimintatavat sekä luodaan wikialustan sekä otetaan se käyttöön 
 + 
 +**Toinen vaihe:**  
 +Työstetään Museoviraston sisäisissä pienryhmissä oppaassa kuvattavia aihealueita,​ esim. kohdetyyppien tunnistaminen,​ jaottelu ryhmiin, kirjoittajatiimejä varten. 
 +Kootaan kirjoittajatiimejä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sidosryhmien ja osallistuvien tahojen kanssa ja sovitan työskentelytavoista  
 +Tehdään konkreettinen etenemissuunnitelma koko hanketyön ajaksi (kolme vuotta, kevät 2014–joulukuu 2016). 
 + 
 +**Kolmas vaihe:** 
 +Hankkeen toteuttaminen,​ sitä etenemisessä saatavien kokemusten perusteella tarkentaen. Julkistaminen tehdään huhtikuussa 2017 
 + 
 +==== Projektin tuotokset ​ ==== 
 + 
 +Hankkeessa luodaan sähköinen,​ avoin, joustavasti muokattavissa ja täydennettävissä oleva, wikipohjainen sähköinen julkaisu muinaisjäännöksistä.  
 + 
 +Tuotosten elinkaari on periaatteessa päättymätön. Olevan tiedon ja näkemysten kokoaminen on lähtökohta myöhemmille vastaaville analyyseille ja hankkeille. Tuloksia voidaan täydentää osa-alueittain,​ kohdetyypeittäin jne. Tämä edellyttää kuitenkin ylläpidon pysyvää organisointia ja vastuuttamista.
  
  
  
hankekuvaus.1447231386.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2015/11/11 10:43 / Anna Riionheimo