Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

artikkelit:arkeologinen-kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Niitä tutkitaan ensisijaisesti arkeologian menetelmin. Arkeologisista maastotutkimuksista tavallisimpia ovat kohteiden tarkastukset, ennalta valittujen alueiden inventoinnit ja yksittäisten jäännösten kaivaukset.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta1). Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia rakenteita ja paikkoja, joita Museoviraston linjauksen mukaisesti ei lueta muinaismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin, mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tällaisia kulttuuriperintökohteita voidaan esittää säilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin.2)

Arkeologisten kohteiden ympäristö kuuluu Euroopan arkeologista kulttuuriperintöä koskevan Vallettan eli Maltan sopimuksen mukaan arkeologiseen kulttuuriperintöön3) – eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanaston mukaan myös arkeologinen tutkimus- ja arkistoaineisto.4). Laajassa merkityksessään arkeologinen kulttuuriperintö käsittää muutakin kuin menneisyyden aineelliset jäännökset. Kulttuuriperintö on aina myös aineetonta: sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia prosesseja sekä näiden tuloksena syntyneitä merkityksiä ja identiteettejä.5)

Tässä oppaassa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kuvataan maastossa säilyneitä arkeologisia kohteita ja fyysisiä jäännöksiä. Vaikka arkistoaineistoa ja arkeologista esineistöä ei esitellä oppaassa omina kokonaisuuksinaan, ne ovat kuitenkin välillisesti olennainen osa kohdekuvauksia. Kenttätöistä laaditut tutkimuskertomukset ja arkeologiset kokoelmat on perusta, johon kaikki arkeologinen tietämyksemme perustuu.

Lähteet

1) muinaismuistolaki
2) ks. esim. Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 6
3) Vallettan sopimus
4) Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto
5) Enqvist 2014.
artikkelit/arkeologinen-kulttuuriperintö.txt · Viimeksi muutettu: 2021/02/09 10:37 / Helena Ranta